BỘ LỌC TÌM KIẾM Click xem bộ lọc
Theo danh mục

Thông tư số: 01/2017/TT-BNNPTNT về bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Ngày đăng: 09/01/2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

S01/2017/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

 

THÔNG TƯ
 

BỔ SUNG DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA

SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam,
 

Điều 1. Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VP Chính phủ (để b/c);

- Công báo Chính phủ;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ NN&PTNT;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Bộ Công Thương;

- Tổng cục H
i quan;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở NN và PTNT các t
nh, TP. trực thuộc TW;

- Lưu: VT, CN. (
150)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

Chia sẻ :
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Bài viết khác